Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Eduroam

Eduroam

Naše škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET . Naše škola se do projektu zapojila v roce 2020. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno , budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsamszirovnice.cz . Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT , viz dokumentace na eduroam.cz .

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
 • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • jméno RADIUS serveru: skola.zsamszirovnice.cz
 • certifikační autorita: DigiCert Assured ID Root CA
 • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. 

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@zsamszirovnice.cz

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituci, tedy té, která jim poskytla účet.

Our school is connected to eduroam

eduroam is an international mobility and roaming supporting project in a national research and education network (NREN). In the Czech Republic, the project has been under the umbrella of CESNET association. Our school engaged in the project in 2020. It is a further step towards increasing the study quality and our institution’s prestige.

One account. Wherever

Registered user can use this wireless network (wherever available) through the single user account. Account’s administration is conducted by the home (establishing) institution.

The use of roaming is simple. User’s properly set device is connected automatically the moment the eudoram network is available. It is similar to the connection to foreign networks of mobile telephone providers through roaming. Hence the acronym: education roaming.

The service is free of charge for each user.

Eduroam account activation

Username in eduroam consists of two parts – the username and realm. In order to gain access to the roaming service add the character @ and the realm zsamszirovnice.cz after the username you are accustomed to use in the other school’s systems. You will also need to set your eduroam password before using the roaming service.

User device setting for connection to eduroam

Username and password are not enough for safe connection to eduroam. You also need to set certifications’ check; the easiest way is through eduroam CAT, viz. documentation on eduroam.cz

You will need following information for manual setting:

 • Service Set Identifier (SSID): eduroam
 • connection protocol: 802.1x
 • security and encoding: WPA2/AES
 • verification: PEAP (alternatively TTLS)
 • internal authentication protocol: MS-CHAPv2
 • name of the RADIUS server: skola.zsamszirovnice.cz
 • certification authority:  DigiCert Assured ID Root CA
 • IP address is assigned automatically through DHCP protocol

Areas with full coverage

eduroam is available in all classrooms.

Operation filtering

Student‘s operations are filtered according to the legislation of the Czech Republic.

Guest’s operations are not interfered with, except for filtering outgoing SMTP operation (TCP/25). Use the service SMTPS (TCP/465) or Submision (TCP/587) for sending mail.

Support

Users from our school can turn to email eduroam@zsamszirovnice.cz

Guests with the  eduroam  account should primarily seek support from their home institution, the one which provided them with the account.